موضوع انشا: علم بهتر است یا ثروت؟

چرا یا؟ من با موضوع انشا مخالفم از بیخ :))

این بود انشای من خوش بود استاد من.

:))))